Reklamace

SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA.

1. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (fakturou), zejména že je bez vad.

2. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím.

7. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Delší záruční dobu může prodávající poskytnout prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu.

8. V záručním listě prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky plynoucí z prodloužené záruky.

9. Prodloužená záruka se může týkat i jen některé součástky zboží, což musí být v záručním listě uvedeno.

10. Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.

11. Při výměně je kupující oprávněn reklamované zboží užívat až do té doby, kdy mu prodávající dodá zboží nové.

POSTUP REKLAMACE

1. Přijmutí balíčku reklamačním oddělením na adrese INVEST - STAR s.r.o., Sadová 40, 418 01 Bílina - Chudeřice.

2. Posouzení oprávněnosti reklamace a celková vizuální kontrola reklamovaného předmětu naším technikem.

3. Zapsání do reklamačního protokolu všech nezbytných údajů z přiložených dokladů (faktura, průvodní dopis, ...)

4. Oprava, popřípadě výměna nebo čekání na náhradní díl. V krajním případě vystavení dobropisu.

5. Odeslání reklamace zpět k zákazníkovi.

Reklamační technik: +420 606 642 516